• yum安装LAMP

    yum安装LAMP

    1. 安装Apahce, PHP, MySQL以及php连接mysql库组件。 #yum -y install httpd php mysql mysql-server php-mysql yum会到指定的服务器(mirror:163.com服务器)下载对应的软件版本,并自动处理依赖关系,并进行安装。 2. 安装apache扩展...

全部加载完成